Privacyverklaring Jachtwerf Van den Berg Zuidland

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en gebruiker van deze privacyverklaring is: Jachtwerf Van den Berg, Munnikenweg 6a, 3214 LK Zuidland

KvK  nummer 24220009

Verwerken persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website of u op andere wijze aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Ongeacht de wijze waarop wij uw gegevens verzamelen is deze privacyverklaring van toepassing.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan in deze verklaring aangegeven. Persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

– Cookies –

Onze website gebruikt cookies, maar alleen met uw toestemming. Zodra u onze website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert.

– Contactgegevens –

Door een contactformulier in te vullen en te verzenden op onze website, geeft u ons uw persoonlijke contactgegevens. Wij gebruiken deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren, dan wel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening.

Enkel indien wij dit met u zijn overeengekomen of u heeft zich daarvoor aangemeld (opt-in), gebruiken wij uw contactgegevens om u te kunnen benaderen voor nieuwsbrieven, acties of activiteiten. U kunt zich hier te allen tijde voor afmelden (opt-out).

– Overige persoonsgegevens –

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

 

 

– Gegevens arbeidsrelatie –

Indien wij met u een arbeidsrelatie aangaan, op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht, dan dienen wij te beschikken over in dat verband relevante persoonsgegevens, zoals nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning en overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Wij verwerken deze persoonsgegevens enkel om de arbeidsrelatie aan te gaan, te onderhouden en  hiervoor de benodigde administratie uit te voeren;

– Persoonsgegevens van zakelijke relaties –

Wij beschikken over persoonsgegevens van medewerkers (met name contactpersonen) van bedrijven en instanties waarmee wij een zakelijke relaties onderhouden.

Wij verwerken deze persoonsgegevens om een zakelijke relatie aan te gaan en te onderhouden, dan wel een overeenkomst te sluiten en te onderhouden.

Beveiliging

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, hebben wij met verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysiek vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Bewaartermijnen

– Algemeen –

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijze nodig is voor het doel van de verwerking. Voor gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn is voorgeschreven geldt te allen tijde deze wettelijke termijn.

– Specifiek –

Onverminderd de wettelijke bewaartermijnen, gelden de navolgende bewaartermijnen.

Contactgegevens:

Indien geen overeenkomst met u tot stand is gekomen en/of uw contactgegevens worden niet bewaard voor een of meer andere in deze verklaring genoemde doeleinden, dan worden uw contactgegevens 12 maanden na ontvangst verwijderd.

Overige persoonsgegevens:

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld worden tot 24 maanden na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Gegevens arbeidsrelatie:

Persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van een arbeidsrelatie worden niet langer dan 24 maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan op onze website.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, indien wij dit nodig achten. De meest actuele versie is te allen tijde in te zien. Deze versie is opgesteld in mei  2018.