Huisregels en voorwaarden

Algemene opmerkingen:

Vermelde prijzen zijn incl. btw

Wanneer u werk door een ander bedrijf dan Jachtwerf van den Berg laat verrichten, dient 

dit te gebeuren in overleg met en na goedkeuring van de directie.

Indien u zich op ons terrein bevindt dient u zich te houden aan onze huisregels.

Schuren, schrappen, slijpen e.d. is op het buitenterrein niet toegestaan.

Nat-schuren / schrappen dient op de wasplaats te gebeuren.

In de werkplaatsen en loods kan men droogschuren met professionele stofafzuiging

Incidentele las- of slijpwerkzaamheden mogen alleen door de werf worden uitgevoerd.

Huisregels stalling 

1. Gasflessen en losse benzinetanks aan boord van jachten in de loods zijn verboden. 

2. Vaste benzinetanks van jachten in de loods moeten i.v.m. brandgevaar leeg en ontlucht zijn. 

3. Het gebruik van elektrische en dieselkachels in de loods is verboden. 

4. Roken in de loods, werkplaatsen en kantine is verboden 

5. Alle brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, slijpen, branden en werken met open vuur in het algemeen, zijn ten alle 

tijden verboden. 

6. Accu’s dienen te worden afgekoppeld en mogen in de loods niet worden opgeladen zonder dat de eigenaar zich aan boord 

of in de directe nabijheid bevind.  

7. Parkeren op het terrein is geheel voor eigen risico. 

8. De bootstoel dient ten allen tijde te kunnen worden verplaatst, dus geen losse delen onder het schip opbergen en geen 

steunen wegnemen of verplaatsen. 

Schades aan trappen,  ladders e.d. geplaatst  onder de boot / op de bootstoel zijn voor eigen risico. 

9. Tijdens de winterbergingsperiode is het niet toegestaan aan boord van schepen, die in de loods staan, te overnachten.  

10. Zelfwerkzaamheid aan uw schip is toegestaan mits hierdoor geen overlast (stof, lawaai e.d.) en verontreiniging veroorzaakt 

wordt. In geval van verontreiniging is de werfexploitant gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de 

verontreinigingsstoffen te (laten) verwijderen. 

11. De werfexploitant is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak dan ook, aan personen of 

goederen toegebracht, of voor diefstal van enig goed, tenzij een en ander gevolg is van aan hem en / of zijnen toerekenbare 

tekortkoming. 

12. Indien geen elektriciteitmeter aangevraagd is, kan elektriciteit alleen gebruikt worden voor " kleine” werkzaamheden, bij 

afwezigheid de stekker uit het stopcontact trekken. 

13. Om ontvreemding te voorkomen, alle losse delen, lijnen, stootwillen, gereedschap e.d. opbergen in het schip 

14. Naast een aantal ter beschikking gestelde ladders door de werf dient u zonodig zelf te zorgen voor deugdelijk klimmateriaal.  

Indien u eigen klimmaterieel gebruikt dient dit duidelijk te worden voorzien van uw naam.  

Ondeugdelijk klimmateriaal zal door ons worden afgevoerd. 

15. Alle schade welke veroorzaakt wordt door het niet naleven van de huisregels zullen worden verhaald op de veroorzaker. 

16. U dient minimaal een WA verzekering voor uw jacht te hebben afgesloten op het moment dat u bij ons in de stalling komt.  Deze regels zijn opgesteld op aanraden van en in overleg met politie, brandweer en verzekeringsmaatschappijen , met het doel u zoveel mogelijk te vrijwaren van ontvreemding , aansprakelijkheid en om het brandgevaar tot een minimum te beperken. 

Betalingsvoorwaarden

De stallingfactuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Bij annulering na 1 september wordt 75 % en na 1 oktober 100 % van het stallingtarief in rekening      

gebracht. 

De stallingfactuur zal uiterlijk 31 december worden verstuurd, ook als u pas na deze datum gebruik maakt van de winterstalling.